Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

Apparatuur: De apparatuur van de Klant waarop de Overeenkomst betrekking heeft;

Bas Koeltechniek: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bas Koeltechniek B.V. gevestigd aan Stadhoudersmolenweg 55 A te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77742052;

Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Gehuurde: Alle goederen die Bas Koeltechniek voor verhuur beschikbaar stelt aan de Klant;

Klant: De natuurlijke persoon, de organisatie of de rechtspersoon die met Bas Koeltechniek een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan of die een offerte bij Bas Koeltechniek heeft aangevraagd;

Locatie: De locatie waar Bas Koeltechniek in opdracht van de Klant werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren dan wel waar het Product afgeleverd dient te worden;

Opgeleverde: De werkzaamheden, zoals montage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, en/of de Producten die Bas Koeltechniek aan de Klant heeft (op)geleverd en/of het Gehuurde dat aan de Klant ter beschikking is gesteld;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen, zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst of onderhoudscontract;

Partijen: Bas Koeltechniek en de Klant;

Product: Het fysieke product dat Bas Koeltechniek in het kader van de Overeenkomst levert of heeft geleverd;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail.

 

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. 2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Bas Koeltechniek, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen Partijen.
 2. 2.2.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Bas Koeltechniek zijn overeengekomen.
 3. 2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. 2.4.  Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.3, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant en in deze algemene voorwaarden van Bas Koeltechniek een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van Bas Koeltechniek.
 5. 2.5.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende Overeenkomsten. De Klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Bas Koeltechniek gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 6. 2.6.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bas Koeltechniek vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 7. 2.7.  Indien Bas Koeltechniek niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Bas Koeltechniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. 2.8.  Bas Koeltechniek heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op het bestaande onderhoudscontract van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de nieuwe algemene voorwaarden nadeliger zijn voor de Klant ten opzichte van de voorafgaande algemene voorwaarden, dan heeft de Klant zijnde een Consument het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 3. Offertes en prijzen

 1. 3.1.  Iedere offerte van Bas Koeltechniek is vrijblijvend.
 2. 3.2.  De geldigheidsduur van de offerte staat in de offerte. Indien de Klant zijn akkoord geeft op de offerte na de geldigheidsduur van de offerte, dan is het mogelijk dat Bas Koeltechniek de accordering niet aanvaardt, bijvoorbeeld omdat prijzen en/of levertijden inmiddels zijn gewijzigd. Indien dat het geval is, dan stuurt Bas Koeltechniek de Klant een nieuwe offerte.
 3. 3.3.  De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Bas Koeltechniek opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Bas Koeltechniek zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Klant opgegeven eisen en/of

specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Klant in rekening worden gebracht.

 1. 3.4.  Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden Bas Koeltechniek niet.
 2. 3.5.  Offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. 3.6.  Indien werkzaamheden op basis van een uurtarief worden uitgevoerd en Bas Koeltechniek geeft een inschatting van het aantal uren dat het uitvoeren van de werkzaamheden kost, dan kunnen aan deze inschatting geen rechten worden ontleend en dan garandeert Bas Koeltechniek niet dat de werkzaamheden binnen het geschatte aantal uren gereed zijn.
 4. 3.7.  Foto’s en afbeeldingen getoond in offertes of op de website van Bas Koeltechniek zijn slechts ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a. De Klant uitdrukkelijk, bijvoorbeeld via de e-mail, akkoord is gegaan met het aanbod van Bas Koeltechniek; of
b. De Klant akkoord is gegaan met de offerte van Bas Koeltechniek; of
c. Partijen het contract hebben ondertekend.

 

Artikel 5. Annulering

 1. 5.1.  Indien de Klant de Overeenkomst voor de afname van Producten annuleert, dan worden alle door Bas Koeltechniek in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten aan de Klant in rekening gebracht, zoals de reeds ingekochte Producten en de transportkosten voor het transporteren van deze Producten van de leverancier naar Bas Koeltechniek.
 2. 5.2.  Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. 6.1.  Bas Koeltechniek zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. 6.2.  Bas Koeltechniek heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. 6.3.  Bas Koeltechniek is nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit van of gebreken aan Apparatuur die niet door Bas Koeltechniek is geleverd waaraan Bas Koeltechniek werkzaamheden dient uit te voeren of heeft uitgevoerd.

 

Artikel 7. Huurovereenkomst

 1. 7.1.  Bas Koeltechniek kan het Gehuurde op verzoek van de Klant bezorgen en ophalen. De transportkosten zijn voor rekening van de Klant. De Klant zal ervoor zorgdragen dat het Gehuurde ongehinderd kan worden bezorgd en opgehaald.
 2. 7.2.  De Klant zal het Gehuurde direct na de terbeschikkingstelling inspecteren en de geconstateerde gebreken van het Gehuurde binnen 48 uur na aanvang van de terbeschikkingstelling Schriftelijk aan Bas Koeltechniek melden, bij gebreke waarvan de Klant

wordt geacht het Gehuurde in goede staat en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.

 1. 7.3.  Het is de Klant niet toegestaan het Gehuurde te vervoeren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Bas Koeltechniek. Bij niet naleving van deze bepaling is de Klant aansprakelijk voor alle schade die uit het vervoer voortvloeit.
 2. 7.4.  De huurtermijn vangt aan en eindigt op de data zoals Schriftelijk overeengekomen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het Gehuurde vanaf het moment waarop het Gehuurde het magazijn van Bas Koeltechniek verlaat tot het moment van terugkeer in het magazijn van Bas Koeltechniek. Indien Bas Koeltechniek in opdracht van de Klant het transport verzorgt, dan is de Klant verantwoordelijk voor het Gehuurde vanaf het moment dat het Gehuurde bij de Klant is afgeleverd tot het moment waarop het Gehuurde bij de Klant is opgehaald.
 3. 7.5.  Na de terbeschikkingstelling van het Gehuurde zijn alle risico’s die verbonden zijn aan het Gehuurde volledig voor de Klant.
 4. 7.6.  De Klant dient het Gehuurde goed te beschermen tegen schadeveroorzakende gebeurtenissen. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat schades ontstaan aan het Gehuurde tijdens de periode dat de Klant het Gehuurde onder zich heeft, worden gedekt door zijn verzekering.
 5. 7.7.  Indien de Klant failliet gaat of beslag wordt gelegd op goederen van de Klant, dan dient de Klant onmiddellijk Bas Koeltechniek daarvan op de hoogte stellen en de curator of de beslag leggende partij te wijzen op de eigendomsrechten van Bas Koeltechniek. Bovendien is de Klant verplicht actief mee te werken, teneinde Bas Koeltechniek de feitelijke macht over het Gehuurde te verschaffen.
 6. 7.8.  De Klant is vanaf het moment van de terbeschikkingstelling van het Gehuurde aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing of diefstal van of beschadiging aan het Gehuurde. Indien het Gehuurde tijdens de huurperiode gestolen wordt, vermist raakt, te niet gaat of dermate beschadigd is dat reparatie redelijkerwijs niet wenselijk is, dan wordt de waarde van het Gehuurde, die naar redelijkheid door Bas Koeltechniek wordt vastgesteld, aan de Klant in rekening gebracht.
 7. 7.9.  Indien het Gehuurde door welke oorzaak dan ook niet op de overeengekomen datum maar later wordt afgeleverd, dan is de Klant de huurprijs verschuldigd tot aan het moment dat het Gehuurde weer is afgeleverd in het magazijn van Bas Koeltechniek. Indien het Gehuurde vóór de in de Overeenkomst genoemde datum van beëindiging wordt terug geleverd aan Bas Koeltechniek, dan dient de Klant desalniettemin de huurprijs voor de volledige huurtermijn te voldoen.
 8. 7.10.  De Klant is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het Gehuurde in de oorspronkelijke staat – dat is in goede staat – ter beschikking te stellen aan Bas Koeltechniek. Bas Koeltechniek zal het Gehuurde na beëindiging van de huurovereenkomst inspecteren. Bas Koeltechniek zal de Klant Schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele onderhouds- en herstelwerkzaamheden die voor rekening van de Klant worden verricht.
 9. 7.11.  Alle nodige reparaties met uitzondering van reparaties ten gevolge van normale slijtage, komen voor rekening van de Klant. Het is de Klant zonder Schriftelijke toestemming van Bas Koeltechniek niet toegestaan het Gehuurde zelfstandig te repareren of te doen repareren. Bas Koeltechniek heeft tijdens de periode van huur te allen tijde het recht om het Gehuurde te controleren en de Klant zal Bas Koeltechniek te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 10. 7.12.  Indien het Gehuurde niet terug geleverd kan worden op de in de Overeenkomst overeengekomen datum, door welke oorzaak dan ook, dan is de Klant aansprakelijk voor alle kosten en/of schade die daaruit voor Bas Koeltechniek voortvloeien.

7.13. Facturatie van de huurprijs door Bas Koeltechniek aan de Klant geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Verantwoordelijkheden van de Klant

 1. 8.1.  De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bas Koeltechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bas Koeltechniek worden verstrekt.
 2. 8.2.  Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.
 3. 8.3.  De Klant is gehouden Bas Koeltechniek onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. 8.4.  De Klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
  1. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Bas Koeltechniek;
  2. De Locatie vrij is van obstakels en de Locatie zonder obstakels te bereiken is;
  3. De Locatie geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;
  4. Bas Koeltechniek voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren;
  5. Zaken die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd kunnen raken verwijderd zijn;
  6. Bas Koeltechniek beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor Bas Koeltechniek relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden;
  7. Bas Koeltechniek op de Locatie de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren;
  8. De omgeving van de Apparatuur vrij is gemaakt, zodat Bas Koeltechniek zonder obstakels en onbelemmerde toegang heeft tot de Apparatuur.
 5. 8.5.  Indien Bas Koeltechniek niet op het overeengekomen tijdstip toegang wordt verleend tot de Locatie en/of de Apparatuur en Bas Koeltechniek nogmaals dient terug te komen, dan worden voorrijkosten aan de Klant in rekening gebracht. Deze voorrijkosten kunt u opvragen via ons kantoor,
 6. 8.6.  De Klant is verplicht het Opgeleverde enkel te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing(en), gegeven instructies en het doel waarvoor het Opgeleverde bestemd is.
 7. 8.7.  De Klant vrijwaart Bas Koeltechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan Bas Koeltechniek toerekenbaar is.
 8. 8.8.  Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Bas Koeltechniek die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of wet- of regelgeving niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien de Klant onrechtmatig jegens Bas Koeltechniek handelt of indien de Locatie niet over de eigenschappen beschikt die de Klant aan Bas Koeltechniek kenbaar heeft gemaakt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Bas Koeltechniek daardoor lijdt, waaronder extra gemaakte kosten en arbeidstijd.
 9. 8.9.  Ingeval 2 of meer Klanten gezamenlijk een opdracht hebben verleend aan Bas Koeltechniek, dan zijn die Klanten hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de aan Bas Koeltechniek verschuldigde bedragen i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 9. Meerwerk en extra kosten

9.1. Bas Koeltechniek heeft het recht, ook indien een vaste prijs is overeengekomen, extra kosten, zoals extra arbeidsuren en extra ingekochte materialen, aan de Klant in rekening te brengen indien:

a. De Overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd, waaronder het uitvoeren van werkzaamheden die niet onder de offerte vallen;
b. Extra werkzaamheden benodigd zijn door extreme vervuiling van Apparatuur;
c. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door de Klant;
d. Er sprake is van onvoorziene omstandigheden die leiden tot extra kosten en/of extra werkzaamheden voor Bas Koeltechniek;
e. Bas Koeltechniek extra werkzaamheden dient uit te voeren doordat de Klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals omschreven in artikel 8.

 

Artikel 10. (Op)leveringstermijn en reactietijden

 1. 10.1.  Opgave van een (op)leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde (op)leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn. Indien Bas Koeltechniek de Overeenkomst niet uitvoert binnen de kenbaar gemaakte (op)leveringstermijn, dan heeft de Klant niet het recht op schadevergoeding, op enige andere vorm van compensatie of om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 2. 10.2.  In het geval dat een met de Klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten de macht van Bas Koeltechniek ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. 10.3.  Indien Partijen bepaalde reactietijden zijn overeengekomen, dan streeft Bas Koeltechniek ernaar deze reactietijden in acht te nemen. Overschrijding van een reactietermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie, tenzij Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11. Levering

 1. 11.1.  De bestelde Producten worden getransporteerd naar het overeengekomen afleveradres, tenzij Partijen Schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen.
 2. 11.2.  De transportkosten worden aan de Klant in rekening gebracht. De hoogte van de transportkosten staat in de offerte.
 3. 11.3.  De Klant staat ervoor in dat de toegangswegen naar de Locatie geschikt zijn voor het transportmiddel waarmee de Producten worden getransporteerd. Indien de toegangswegen hiervoor (tijdelijk) niet geschikt zijn of zijn afgesloten, dan dient de Klant Bas Koeltechniek daarvan in kennis te stellen en zullen Partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. De eventuele extra kosten die Bas Koeltechniek daardoor dient te maken, worden aan de Klant in rekening gebracht.
 4. 11.4.  Indien Bas Koeltechniek het transport van de Producten verzorgt, dan gaat het risico van de Producten over op de Klant op het moment dat de Producten zijn afgeleverd op het overeengekomen afleveradres.
 5. 11.5.  Indien de Klant de Producten niet afneemt of niet meewerkt aan de levering van de Producten, dan:

a. Heeft Bas Koeltechniek het recht opslagkosten aan de Klant in rekening te brengen. Deze opslagkosten bedragen 5% van het factuurbedrag.
b. Is de vordering tot betaling van de prijs van de Producten direct opeisbaar.

 

Artikel 12. Garantie en klachtenafhandeling

 1. 12.1.  Voor de Producten geldt de fabrieksgarantie die door de leverancier van Bas Koeltechniek wordt verleend.
 2. 12.2.  De garantie komt de Klant zijnde een Consument toe onverminderd alle rechten en vorderingen die de wet de Klant zijnde een Consument toekent.
 3. 12.3.  Klachten over het Opgeleverde dienen op straffe van verval van rechten binnen 2 weken na de (op)levering door de Klant aan Bas Koeltechniek kenbaar te worden gemaakt. Voor de Klant zijnde een Consument geldt de wettelijke klachttermijn.
 4. 12.4.  Nadat de Klant een klacht heeft ingediend, dient de Klant Bas Koeltechniek de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken.
 5. 12.5.  Indien de Klant aantoont dat het Opgeleverde op het moment van (op)levering gebrekkig was of indien het beroep op de garantie wordt geaccepteerd, dan zal in overleg met de Klant het gebrek worden hersteld, het Product worden vervangen of de prijs van het Opgeleverde (gedeeltelijk) worden gecrediteerd.
 6. 12.6.  Een beroep op de garantie wordt afgewezen en een klacht wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim/klacht blijkt dat:
  1. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
  2. Zonder voorafgaande toestemming van Bas Koeltechniek door de Klant en/of een derdewerkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het Opgeleverde zijn uitgevoerd;
  3. Instructies niet zijn nageleefd;
  4. Schade aan het Opgeleverde ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden,zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, schoonmaakmiddelen,vuilophoping, aardverschuivingen en overstromingen;
  5. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door BasKoeltechniek zijn geleverd of van werkzaamheden die niet door Bas Koeltechniek zijn uitgevoerd.
 7. 12.7.  De Klant dient Bas Koeltechniek de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Klant Bas Koeltechniek deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door Bas Koeltechniek vergoed.
 8. 12.8.  De aansprakelijkheid van Bas Koeltechniek is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 15 is opgenomen.

 

Artikel 13. Facturatie en betaling

 1. 13.1.  Facturatie voor de werkzaamheden geschiedt na de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij (gedeeltelijke) vooraf betaling is overeengekomen.
 2. 13.2.  De facturatiemomenten voor de bestelling van Producten staat duidelijk in de offerte.
 3. 13.3.  De facturen worden via de e-mail naar de Klant gestuurd.
 4. 13.4.  De Klant dient de van Bas Koeltechniek ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.
 5. 13.5.  Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
 6. 13.6.  Indien de Klant een aanbetaling dient te voldoen of indien het gehele verschuldigde bedrag vooraf betaald dient te worden, dan maakt Bas Koeltechniek een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst nadat de (aan)betaling is ontvangen.
 1. 13.7.  De Klant zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. De Klant zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Klant zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Klant zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
 2. 13.8.  In geval van liquidatie, aanvraag van het faillissement of surseance van betaling van de Klant of beslagging op zaken van de Klant, dan zijn de vorderingen van Bas Koeltechniek op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 3. 13.9.  Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 4. 13.10.  Klachten over een factuur dienen op straffe van verval van rechten binnen 30 dagen na de factuurdatum Schriftelijk aan Bas Koeltechniek kenbaar te worden gemaakt en schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. 14.1.  Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van Bas Koeltechniek totdat de Klant alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) volledig heeft betaald.
 2. 14.2.  Bas Koeltechniek heeft het recht de Producten te allen tijde te (doen) inspecteren. De Klant verplicht zich aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen, zolang de Klant niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. 14.3.  Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant de Producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 4. 14.4.  De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bas Koeltechniek veilig te stellen.
 5. 14.5.  Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Bas Koeltechniek niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Bas Koeltechniek gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Bas Koeltechniek op volledige schadevergoeding.
 6. 14.6.  De Klant dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Bas Koeltechniek een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient Bas Koeltechniek of een door Bas Koeltechniek ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de Producten zich bevinden.
 7. 14.7.  Alle kosten die Bas Koeltechniek maakt om de Producten op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Klant.
 8. 14.8.  Indien de Klant weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de Klant Bas Koeltechniek daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Klant onmiddellijk Bas Koeltechniek daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de Producten eigendom zijn van Bas Koeltechniek.
 1. 14.9.  Bas Koeltechniek is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt doordat Bas Koeltechniek een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de geleverde Producten terugneemt.
 2. 14.10.  De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Bas Koeltechniek toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 15.1.  Bas Koeltechniek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
  2. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
 2. 15.2.  De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Bas Koeltechniek is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
 3. 15.3.  Bas Koeltechniek is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door verkeerd of ondeskundig gebruik van het Opgeleverde of door verkeerd en/of ondeskundig onderhoud van het Opgeleverde door de Klant of een derde.
 4. 15.4.  Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het Opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Bas Koeltechniek ten aanzien van een gebrek aan het Opgeleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.
 5. 15.5.  Bas Koeltechniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan Bas Koeltechniek werkzaamheden verricht.
 6. 15.6.  Bas Koeltechniek is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het Opgeleverde aan de Klant en/of een derde. De Klant is gehouden Bas Koeltechniek schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen Bas Koeltechniek aanhangig maken ter zake door en/of vanwege het Opgeleverde veroorzaakte schade en/of letsel. Het gebruik van het Opgeleverde is geheel voor risico van de Klant.
 7. 15.7.  Bas Koeltechniek is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. 15.8.  Aansprakelijkheid van Bas Koeltechniek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.
 9. 15.9.  De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van schadebeperkende maatregelen.
 10. 15.10.  Indien Bas Koeltechniek aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Bas Koeltechniek beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Bas Koeltechniek uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet onder de verzekering valt, dan is de aansprakelijkheid van Bas Koeltechniek beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5000.
 1. 15.11.  Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Klant zijnde een Bedrijf door verloop van 6 maanden na de uitvoering van de Overeenkomst. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Klant zijnde een Consument door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Klant met de schade bekend is geworden.
 2. 15.12.  De Klant vrijwaart Bas Koeltechniek ter zake van alle schade die Bas Koeltechniek lijdt ten gevolge van aanspraken van derden als gevolg van of samenhangende met de uitvoering van de werkzaamheden door Bas Koeltechniek, tenzij die schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van Bas Koeltechniek.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. 16.1.  Bas Koeltechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; hevige weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importbelemmeringen; autopech; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Bas Koeltechniek de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; cybercriminaliteit; wijzigingen in wet- en regelgeving.
 2. 16.2.  Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van een door Bas Koeltechniek ingeschakelde derde partij.
 3. 16.3.  Bas Koeltechniek is niet aansprakelijk voor vertraging in de werkzaamheden die is ontstaan door een overmachtssituatie.
 4. 16.4.  Bas Koeltechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bas Koeltechniek zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. 16.5.  In het geval dat Bas Koeltechniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is Bas Koeltechniek gerechtigd om deze werkzaamheden te factureren.

 

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

 1. 17.1.  Bas Koeltechniek is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:
  1. Bas Koeltechniek bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
  2. De omstandigheden waarin de werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. Na het sluiten van de Overeenkomst Bas Koeltechniek ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn (betalings)verplichtingen jegens Bas Koeltechniek niet zal nakomen;
  4. De Klant een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens Bas Koeltechniekniet is nagekomen.
 2. 17.2.  Indien Bas Koeltechniek de uitvoering van de Overeenkomst opschort, dan worden alle reeds door Bas Koeltechniek in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten (waaronder ingekochte Producten en transportkosten) en opslagkosten, aan de Klant in rekening gebracht.
 1. 17.3.  Bas Koeltechniek is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn te ontbinden, indien:
  1. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klantgeen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
  2. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
  3. De Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.
 2. 17.4.  Indien Bas Koeltechniek de Overeenkomst overeenkomstig artikel 17.3 ontbindt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Bas Koeltechniek door een dergelijke ontbinding lijdt, zoals, maar niet beperkt tot, reeds gemaakte kosten (waaronder ingekochte Producten en transportkosten), opslagkosten, gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst.

 

Artikel 18. Vervaltermijn

18.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Bas Koeltechniek in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Voor zover van een wettelijke verjarings- of vervaltermijn niet ten nadele van de Klant zijnde een Consument kan worden afgeweken, geldt de betreffende wettelijke verjarings- of vervaltermijn.

 

Artikel 19. Persoonsgegevens

19.1. Bas Koeltechniek verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de wijze waarop Bas Koeltechniek persoonsgegevens verwerkt, kan de Klant het privacy beleid van Bas Koeltechniek raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website].

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 20.1.  Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van Bas Koeltechniek, op alle Overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen Partijen is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. 20.2.  Geschillen tussen Partijen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bas Koeltechniek gevestigd is. De Klant zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Bas Koeltechniek zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 30-03-2020.

Bel BAS